Belépés a fiókjába

Felhasználó név
Jelszó
Emlékezzen rám

Fiók készítése

A (*)-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Név
Felhasználó név
Jelszó
Jelszó ellenőrzése
Email
Email ellenőrzése

A szervezeti struktúra.

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

 

  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

Érvényes: 2014. december 1-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. §-a alapján Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok működésére, a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. február 1. hatállyal létrehozták a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalt.

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 42. §. (2) bekezdésében, 35. § (2) bekezdés a), b), és d) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 13. §-ában megfogalmazottak figyelembevételével a Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(I.24.) határozatával és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2013.(I.24.) határozatával jóváhagyott alapító okiratban foglaltak részletezésére a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A hivatal megnevezése, címadatai

1.1. A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezése, székhelye:

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 47.

Telephelye neve, címe:

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltsége

9176 Mecsér Fő utca 1.

1.2 A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalt az 1. számú melléklet szerinti alapító okirattal hozták létre.

1.3. Közös Hivatal illetékességi területe:

Lébény város és Mecsér község közigazgatási területe

2. A Közös Hivatal alapítása, jogállása, irányítása

2.1. Az alapításra vonatkozó adatok

Törzskönyvi azonosító száma: 810825

Az alapító okirat kelte: 2013. január 25.

Az alapítás időpontja: 2013. február 1.

2.2. Az irányító szerv neve, székhelye:

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

2.3. Az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 9176 Mecsér, Fő utca 1.

2.4. Az alapító szervek neve és székhelye:

Lébény Város Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Fő utca

2.5. A Közös Önkormányzati Hivatal Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének szerve az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására jött létre, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló jogi személy.

2.6. A hivatal irányítását az Mötv. 67. §. a) és b) pontja tekintetében a polgármesterek az alábbiak szerint látják el:

a) A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározzák a Közös Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

b) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújtanak be a képviselő-testületeknek a Közös Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének meghatározására,

c) Gyakorolják a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak, munka törvénykönyve szerinti egyéb foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében.

2.7. A polgármesterek munkáját az alpolgármesterek segítik, feladataikat a polgármester által meghatározottak szerint látják el. A polgármesterek helyettesítése az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint történik.

2.8. A Közös Hivatalt a jegyző vezeti.

2.9. A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Lébény Város polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt –Mecsér község polgármestere írásbeli véleményének kikérése mellett - és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2.10. A jegyző helyettesítése a kiadmányozás rendjében és a munkaköri leírásokban foglaltak szerint történik. A jegyző tartós akadályoztatása esetén- legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok ellátására Lébény Város polgármestere – Mecsér község polgármestere írásbeli véleményének kikérésével –más település jegyzőjét bízza meg a jegyzői feladatok ellátásával.

2.11. A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt. A jegyző ellátja a képviselő-testületek, bizottságok, a települési képviselők és a német nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

Ebben a körben:

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) elkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket

c) ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat

d) tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok és a nemzetiségi testület ülésein

e) törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában

f) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt aláírja és 15 napon belül megküldi a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének

g) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületeket, a bizottságokat és a német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről,

h) évente egyszer beszámol a képviselő-testületek előtt a közös önkormányzati hivatal munkájáról és az ügyintézésről.

A jegyző államigazgatási és egyéb vezetői feladatai:

a) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket

b) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket

c) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben

d) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat

e) szervezi a jogi felvilágosító munkát

f) összehangolja a közös önkormányzati hivatal munkáját

g) képviseli a közös önkormányzati hivatalt.

h) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös hivatalnál a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők, ügykezelők, fizikai alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, illetve egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak tekintetében a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodást figyelembe véve az alábbiak szerint:

A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a kirendeltségen dolgozók kivételével - Lébény Város Polgármesterének egyetértése szükséges az általa meghatározott körben.

A kirendeltségen dolgozók kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Mecsér Község Polgármesterének egyetértése szükséges az általa meghatározott körben.

3. A Közös Hivatal alaptevékenysége

3.1. A közös hivatal alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lébény és Mecsér települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Mecsér településen a közös önkormányzati hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére.

3.2.      Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölését a jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

3.3. A Közös Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.4. Az alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

Alapjogszabály: az Alaptörvény és a Mötv.

a) a helyi adóval összefüggő igazgatási ügyek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

b) az anyakönyvi és állampolgársági ügyek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet alapján

c) hagyatéki eljárás a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján

d) az ipar- és kereskedelmi igazgatási ügyek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

e) a birtokvédelmi ügyek a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény alapján

f) az állattartási, állatvédelmi ügyek (a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján

g) az óvodáztatási támogatás

h) a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi ügyek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján

i) A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, a települési polgári védelmi feladatok a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján

j) A szociális ügyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján

k) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörök, feladatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján

l) Az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatok Mötv alapján.

3.5. A feladatok forrását a hatályos jogszabályok keretei között összeállított mindenkori éves költségvetés tartalmazza.

3.6. A hatáskört a jegyző gyakorolja, a kiadmányozás szabályait a jelen szabályzat 3. számú  mellékletében szabályozott kiadmányozás rendje tartalmazza.

3.7. A Közös Hivatal feladatrendszerének teljes körű nyilvántartásáért, naprakészségéért a jegyző felelős.

4. A hivatal jelzőszámai

4.1. Közös Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja:

a) Ágazat azonosító szám: 841105

b) Számlaszám: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzforgalmi bankszámla száma:11737076-15810829-00000000

c) A Közös Hivatal törzsszáma: 810825

d) Adóazonosító száma: 15810829-1-08

e) Statisztikai számjel: 15810829-8411-325-08

f) Társadalombiztosítási nyilvántartási Száma: 0000477117

 

II. A KÖZÖS HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE

1. A hivatal szervezeti tagozódása és jogállása

1.1. A Közös Hivatal belső szervezeti tagozódása:

A Közös Hivatal egységes önálló költségvetési szerv, szervezeti egységek kialakítása kis létszáma miatt, nem indokolt. A mecséri telephelyen, önálló szervezeti egységnek nem minősülő, kirendeltség működik.

1.2. A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerinti, 2014. évben 16.08 fő.

1.3.      A Hivatal feladatait az alábbi létszámmal látja el:

-           jegyző,

-           1 fő általános igazgatási ügyintéző

-           1 fő adminisztrátor- általános igazgatási ügyintéző,

-           1 fő szociális- gyermekvédelmi- anyakönyvi- ügyintéző

-           3 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző,

-           1 fő pénztáros- pénzügyi-humánpolitikai ügyintéző

-           1 fő településüzemeltetési, környezetvédelmi és hulladék-gazdálkodási ügyintéző,

-           1 fő adóügyi ügyintéző.

            Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám:

-           1 fő hivatalsegéd, takarító.

Mecséri kirendeltség

-          1 fő adminisztrátor- ügykezelő

-          1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

1.4. A közös hivatal szervezeti ábráját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

1.5. A köztisztviselők az ügyintézés során a következő általános követelményeket kötelesek betartani:

a) az ügyintézés során minden esetben biztosítani kell a törvényesség betartását,

b) alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a bürokrácia mentesség, a határidők betartása,

c) a törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogokat és kötelességeket, az ügyfelek érdekében méltányosan kell eljárni,

d) elsődleges cél: az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása,

e) az ügyintézők kötelesek munkájuk során egymással hatékonyan együttműködni és az ügyfelek részére – jogaik biztosítása érdekében – a megfelelő felvilágosítást és tájékoztatást megadni,

f) a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll.

1.5. A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettséget befolyásolja.

2. Munkakörök

2.1. A Közös Hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét a jegyző készíti el és aktualizálja.

2.2. A munkakörök ellátására vonatkozó részletes előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melynek elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző felelős. A munkaköri leírásokban részletesen meg kell határozni az adott munkakör által ellátandó feladatokat. A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja.

2.3. A pénzügyi-gazdálkodási munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök:

a) gazdálkodási ügyintéző:

- a költségvetési tervezési feladatok és a költségvetési koncepció elkészítése,

- féléves beszámolási feladatok,

- a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatási feladatok,

- éves beszámolási feladatok,

- információszolgáltatás,

- az állami forrásokkal kapcsolatos feladatok,

- előirányzatokkal kapcsolatos feladatok,

- a folyamatos gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó feladatok,

- vagyonrendelettel kapcsolatos feladatok,

- leltározással kapcsolatos feladatok,

- selejtezéssel kapcsolatos feladatok,

- költségvetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatok,

- az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzé-, valamint hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

b) pénzügyi-számviteli ügyintéző:

- a kontírozási tevékenységet megelőző feladatok ellátása,

- főkönyvi számlakijelölés, kontírozás,

- az érvényesítés dokumentálása,

- a folyamatos feladatellátáshoz szükséges információk,

- főkönyvi könyvelési feladatok,

- analitikus könyvelési feladatok,

- fizetésiszámla-forgalommal kapcsolatos feladatok,

- utalásokkal kapcsolatos feladatok,

- finanszírozással kapcsolatos feladatok,

- számlázással kapcsolatos feladatok,

c) pénztáros:

- a pénztár- és pénzkezelés általános szabályai megtartásával kapcsolatos feladatok,

- a házi pénztárosi feladatok ellátása,

- pénztárzárlat, napi záró pénzkészlet,

- a készpénzszállítás,

- a készpénzkezeléssel kapcsolatos speciális feladatok,

- a pénztárkezelés során a bizonylatokkal kapcsolatos feladatok,

- az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása,

- a letétek és az értékpapírok kezelése, nyilvántartása,

- az ellátmányokkal kapcsolatos tevékenység,

- kerekítéssel kapcsolatos feladatok,

d) humánpolitikai ügyintéző:

- a közös hivatal és az önkormányzatok alkalmazásában álló munkavállalók köztisztviselői, közalkalmazotti és munkaviszonyával, a közhasznú és közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok

- a köztisztviselői vagyonnyilatkozat kezelése

- a humánpolitikai területhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, statisztikai jelentések, adatszolgáltatások készítése.

- a személyi anyagok kezelése. 

 

2.4. Az adóügyi munkakörhöz tartozó feladat és hatáskörök:

Adóügyi ügyintéző

- helyi adórendeletek érvényesüléséről szóló tájékoztatás,

- adó-nyilvántartási feladatok,

- adóbehajtási feladatok,

- adó-megállapítási tevékenység,

- adóellenőrzés,

- az adókkal kapcsolatos tájékoztatás,

- az adók módjára kezelendő tartozások, díjak kezelése

2.5. A szociális- anyakönyvi munkakörhöz tartozó feladat és hatáskörök

a) Szociális ügyintéző:

- az önkormányzati rendelettel és szabályozásokkal,

- a szociális eljárás során ellátandó általános feladatokkal,

- a pénzbeli szociális ellátásokkal,

- a természetben nyújtott szociális ellátásokkal,

- a szociális alap- és szakellátásokkal,

- a nyilvántartás vezetési- és információs feladatokkal,

- hagyatéki, póthagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok

b) Gyermekvédelmi ügyintéző:

- a központi gyámügyi- és gyermekvédelmi jogszabályok érvényre juttatása,

- a helyi gyermekvédelmi rendelet hatályosulásának elősegítése, javaslatok kidolgozása a hatékonyabb, eredményesebb helyi gyermekvédelmi ellátásért,

- a gyámügyi- és gyermekvédelmi tárgyú döntések előkészítése, közreműködés a végrehajtásban,

- a gyermekvédelmi ellátással kapcsolatban vezetendő analitikus nyilvántartások vezetése, rendszeres karbantartása,

- tájékozódás a gyermekvédelmi intézmények tevékenységéről.

 c) Anyakönyvi ügyintéző:

- az állampolgársági ügyekkel,

- az általános anyakönyvvezetői feladatokkal,

- a házasságkötéssel kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatokkal,

- a névviseléssel, a névmódosítással, a névváltoztatással,

- az általános anyakönyv vezetési feladatokkal,

- az anyakönyvezetést követő és egyéb eljárásokkal,

- az anyakönyvek vezetésévével,

- az adatszolgáltatással,

kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

2.6. Az adminisztrátori munkakörhöz kapcsolódó feladat és hatáskörök:

Adminisztrátor:

- a közös önkormányzati hivatal munkájával kapcsolatos ügykezelői feladatok

- ügyfélszolgálati teendőket.

- önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

- a polgármester és a jegyző munkájával kapcsolatos ügykezelői, titkársági, valamint tevékenységükhöz kapcsolódó protokolláris feladatokat.

- a képviselő-testület bizottságainak adminisztrációja.

2.7. Az általános igazgatási előadói munkakörhöz kapcsolódó feladat és hatáskörök:

- a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvvezetésével, valamint a képviselő-testület döntéseinek dokumentálásával kapcsolatos feladatok

a Nemzeti Jogszabálytár kezelésével kapcsolatos feladatok

- a polgármesteri, képviselői és köztisztviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok

- a képviselő-testület bizottságainak adminisztrációja.

- a népesség nyilvántartással kapcsolatos

- az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett adatszolgáltatási

- talált dolgokkal kapcsolatos

- a termőföld értékesítésekkel kapcsolatos kifüggesztési és egyéb hirdetmények közzétételével

- a választással, népszavazással kapcsolatos feladat és hatáskörök.

- az üzletekkel, telephelyekkel kapcsolatos engedélyezés és nyilvántartás,

- szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok,

- zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos feladatok,

2.8. A településüzemeltetési, környezetvédelmi és hulladék-gazdálkodási ügyintézői munkakörhöz kapcsolódó feladat és hatáskörök:

- parlagfű-mentesítési feladatok,

- állatvédelmi- és környezetvédelmi feladatok,

- polgárvédelmi, katasztrófavédelmi ügyek, helyi vízkár- elhárítási feladatok,

- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok

- közterület- használat, engedélyezésével és a behajtási engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok,

- a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.

- leltározás és selejtezés előkészítése és levezetése

2.9. A munkakörhöz kapcsolódó felelősség

Adott munkakört betöltő dolgozó felelős a munkakörhöz meghatározott feladat- és hatáskörök szabályszerű, jogszerű ellátásáért.

A munkakörhöz kapcsolódó speciális felelősségi szabályokat, mint például kártérítési, teljes anyagi felelősségi szabályok, részben a munkaköri leírások, részben pedig a munkakör által ellátandó feladatot leíró belső szabályzatok tartalmazzák

A teljes anyagi felelősséggel járó tevékenységek esetén a dolgozó köteles írásbeli felelősségvállalási nyilatkozatot is tenni.

2.10. A hatáskör gyakorlási mód

Az egyes munkakör esetén az adott hatáskör gyakorlásának módját a jogszabályok, valamint a jegyző, és a polgármester kiadmányozási rendjére vonatkozó belső szabályozása határozza meg.

 

3. Ügyfélfogadás, munkaidő

3.1. A közös önkormányzati hivatalban a munkaidő beosztás az alábbiak szerint alakul: a heti 40 órás munkaidőt figyelembe véve a napi munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 órától – 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. Az ebédidő 30 perc, melyet 11.30 és 12.30 óra között (a kirendeltségen12 és 13 óra között) felváltva lehet igénybe venni.

3.2.      A közös önkormányzati hivatal általános ügyfélszolgálatot tart:

A székhelyen:

Hétfő:                         8.00 - 12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig

Kedd:             8.00 - 12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig

Szerda:                       ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:                  8.00 - 12.00 óráig és 12.30-18.00 óráig

Péntek:                       8.00 - 12.00 óráig.

A telephelyén:

Hétfő:                         8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Kedd:             8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Szerda:                       ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:                  8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Péntek:                       8.00 - 12.00 óráig.

3.3. A jegyző, vagy az általa megbízott személy minden héten két alkalommal, keddi és csütörtöki napokon, 8-10 óráig a mecséri kirendeltségen tart ügyfélfogadást.

3.4. Az országgyűlési képviselőket, a megyei közgyűlés tagjait, a helyi önkormányzati képviselőket, a központi államigazgatási szervek képviselőit ügyfélfogadási időn túl is, soron kívül kell fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást meg kell adni.

3.5. Meghatározott feladat ellátására, vagy meghatározott időszakra, a jegyző a hivatali munkarendtől eltérő munkarendet határozhat meg, illetve a dolgozó kérésére az általános munkarendtől eltérő munkabeosztást engedélyezhet.

3.6. A székhelyhivatalban, illetve a kirendeltségen jelenléti ívet kell vezetni. A munkaidő kezdetekor és befejezésekor a hivatal valamennyi dolgozója a jelenléti ívet kézjegyével tartozik ellátni, megjelölve az érkezés, ill. a távozás időpontját. A jelenléti ívbe kell bejegyezni a dolgozó szabadságnapjait, hivatalos kiküldetéseit, valamint a betegség miatti távollétet is. Betegség miatt a munkahelytől távolmaradó dolgozó betegségét haladéktalanul köteles telefonon, személyesen, illetve hozzátartozója útján bejelenteni.

3.7. Hivatali ügyben való távozást a dolgozó a jegyzőnek köteles bejelenteni, megjelölve a visszaérkezés várható időpontját. Magánügyben való távozást, indokolt esetében a jegyző engedélyez.

3.8. A köztisztviselő kiküldetése teljesítése a jegyző előzetes engedélye alapján történhet. A dolgozó kiküldetése során felmerülő költségek elszámolása utólag történik.

3.9. A köztisztviselő vezetékes és mobil telefonhasználatát külön szabályzat tartalmazza.

4. A képviselet rendje

4.1. A Közös Hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az általa megbízott dolgozó látja el.

4.2. A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében

– a törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör,

– az átruházott hatáskör,

– a kiadmányozási jogkör

gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban.

4.3. A Közös Hivatal jogi képviseletet a jegyző, vagy az általa megbízott személy látja el. Az önkormányzatot, illetve szerveit érintő perben meghatalmazottként eljárhat a képviselőtestület tagja, a jegyző, a hivatal ügyintézője, illetve megbízott ügyvéd.

4.4. A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében köteles kapcsolatot tartani:

- az állami szervekkel, hatóságokkal,

- a megyei, valamint a környékbeli települések jegyzőivel,

- a település ellátását biztosító önkormányzati intézmények vezetőivel,

- a közszolgáltatásokban közreműködő egyéb szervekkel,

- az érintett településeken működő, az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyi társadalmi szervezetekkel, közösségekkel.

5. Közös Hivatali eljárások szabályozása és az ügyintézési határidők megállapításának rendje

5.1. A Közös Hivatali munkafolyamatok szabályozása, munkatechnológiák kidolgozása – az érintettek közreműködésével – a jegyző feladatköre.

5.2. A munkafolyamatok szabályozásának szükségességét jogszabály vagy a jegyző írja elő. A jegyző évente egyszer munkaértekezleten értékeli a közös hivatal munkáját, továbbá tájékoztatást ad a dolgozóknak a következő időszak feladatiról.

5.3. Az önkormányzati hatósági ügyintézési folyamatok szabályozása keretében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény (Ket.) előírásaihoz képest rövidebb ügyintézési határidőt önkormányzati rendelet állapíthat meg.

6. Ügyiratkezelés szabályai

A közös önkormányzati hivatal iktatási és irattározási rendjét külön szabályzat tartalmazza.

7. Helyettesítés rendje

A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban a helyettesítés rendje az alábbiak szerint alakul:

7.1. A Polgármester helyettesítése

A polgármester helyettesítésére az érintett Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó.

7.2. Jegyző helyettesítése

A jegyző helyettesítése a kiadmányozás rendjében és a munkaköri leírásokban foglaltak szerint történik. A jegyző tartós akadályoztatása esetén- legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok ellátására a Lébény Város polgármestere – Mecsér község polgármestere írásbeli véleményének kikérésével –más település jegyzőjét bízza meg a jegyzői feladatok ellátásával.

7.3. A köztisztviselők helyettesítése a munkaköri leírásuk szerint történik.

7.4. A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban munkaviszonyban lévők helyettesítéséről a jegyző eseti megbízással gondoskodik.

8. Szabadság engedélyezése

Szabadság igénybevételét egy nappal az igénybevételt megelőzően be kell jelenteni a jegyzőnek. Külön indokolt esetben a szabadság soron kívül is engedélyezhető.

9. Munkaértekezlet

9.1. A közös önkormányzati hivatal irányítási feladatainak összehangolására a polgármesterek szükség szerint munkaértekezletet hívhatnak össze.

9.2. Szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal hivatali munkaértekezletet kell tartani. Munkaértekezleten átfogóan, értékelni kell a hivatal tevékenységét, meg kell határozni a következő időszak fontosabb feladatait, tennivalóit. A munkaértekezletre a polgármestereket meg kell hívni.

10.A Közös Hivatal bélyegzői

10.1. A hivatal kör alakú bélyegző: közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható:

a) Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Lébény, Fő út 47. Tel: 96/360-033, tel/fax: 360-038

b) Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltség Győr-Moson-Sopron Megye

c) Lébény Város Jegyzője Győr-Moson-Sopron Megye

10.2. Anyakönyvi iratokon kör alakú, a Magyar Köztársaság címerével ellátott következő szövegű bélyegzőket kell használni:

a) Anyakönyvvezető Lébény

b) Anyakönyvvezető Mecsér

10.3. Téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) következő felirattal:

a) Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Lébény, Fő út 47. Tel: 96/360-033, tel/fax: 360-038

10.4. A hivatali bélyegző arra szolgál, hogy az iratok valódiságát, hivatalos voltát tanúsítsa. Egyszerű iratokon (pl.: belső levelezés) nem alkalmazható hivatalos pecsét a polgármesteri, jegyzői rendelkezéseket, utasításokat kivéve.

10.5. A hivatali bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

10.6. A bélyegző-nyilvántartás vezetése a Közös Hivatal pénztárosának a feladata, aki évente köteles a használatra kiadott bélyegzők meglétét ellenőrizni. A pénztáros a használatra történő átadás során a bélyegzőlenyomat mellett az átvevővel az alábbi szövegű nyilatkozatot íratja alá: „Alulírott a mai napon az alábbi lenyomatú bélyegzőt használatra és megőrzésére átvettem. Gondoskodom arról, hogy a bélyegző illetéktelen kezébe ne kerüljön. A bélyegzőt csak a hivatal céljaira, rendeltetésének megfelelően használom.”

10.7. A bélyegző kezelője, használója anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos őrzéséért. Ezért a bélyegzőt: köteles elzárva tartani és csak a hivatal munkájával kapcsolatban használhatja. Amennyiben azt elvesztette (vagy az valamilyen oknál fogva eltűnt), köteles a jegyzőnek írásban jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a bélyegző kezelőjének felelősségét megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá a bélyegző megsemmisítési eljárást lefolytatni.

10.8. Az elhasználódott, megrongálódott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt a pénztárosnak vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről. A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

10.9. A bélyegző kezelője, használója, közszolgálati jogviszonyának megszűnésekor köteles a bélyegzőt a pénztárosnak visszaadni. A bélyegző visszaadását az átadás-átvételi nyilatkozat igazolja.

10.10. A használat rendje:

Lébény Város Jegyzője feliratú körbélyegző használatára a jegyző jogosult, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben.

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal feliratú körbélyegzőt a saját feladatkörében kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadványokon lehet használni.

Lébény Város Anyakönyvvezetője feliratú bélyegzőt az anyakönyvvezető az anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó ügyek kiadmányozásakor használhatja.

11. A Közös Hivatal önkormányzati feladatai

11.1. A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét az alapító okirat határozza meg.

11.2. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, melyet a székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. Amennyiben a fenntartási és működési költségekhez szükséges hozzájárulás, azt a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodása tartalmazza.

11.3. Lébény Város és Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testületei külön-külön tartott ülésen döntenek:

a) a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló megállapodás elfogadásáról, és módosításáról;

b) a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

11.4. A közös önkormányzati hivatal költségvetését és zárszámadását a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.

11.5. Lébény Város Önkormányzatának költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a közös hivatal székhelyén készítik el az Áht és más jogszabályokban foglaltak szerint.

11.6. Mecsér Község Önkormányzatának költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a Mecséri Kirendeltségen készítik el az Áht és más jogszabályokban foglaltak szerint.

11.7. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselői beosztások névsorát az 1. függelék tartalmazza.

11.8. Közös Hivatal a képviselő-testületek működésével kapcsolatban:

a) A testületi előterjesztések, határozattervezetek és önkormányzati rendelettervezetek elkészítése, illetve azok törvényességének vizsgálata.

b) Nyilvántartja a képviselő-testületek rendeleteit, határozatait.

c) Végrehajtja a képviselő-testületek rendeleteit, határozatait.

d) Részt vesz az önkormányzati képviselők interpellációinak (kérdéseinek) kivizsgálásában azokra, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti válaszadásban.

e) Biztosítja az önkormányzati képviselők számára a munkájukhoz szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést.

f)Az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére az Mötv-ben foglalt határidőn belül érdemi választ ad.

g) Ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

h) Ellátja a képviselő-testületek és a tisztségviselők kapcsolatrendszerének működését elősegítő feladatokat (sajtó, nemzetközi kapcsolatok stb.).

10.9. A Közös Hivatal képviselő-testületek bizottságainak működésével kapcsolatban:

a) A testületi előterjesztésekkel kapcsolatban kikéri az SZMSZ-ben és az üléstervben meghatározott képviselő-testületek illetékes bizottságainak véleményét.

b) Elősegíti a bizottságok működését, biztosítja a működéshez kapcsolódó ügy-viteli igények kielégítését.

c) Megszervezi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók szakmai előkészítését.

d) Szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat.

e) Szervezi a bizottsági döntések végrehajtását.

11.10. Megállapodás alapján segíti a székhelytelepülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat működését, ellátja a képviselő-testület gazdálkodási és ügyviteli teendőit. A közös hivatal köztisztviselőinek kötelessége a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást megadni.

11.11. Az önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében:

a) Elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását.

b) Közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében.

11.12. A tisztségviselők munkájával kapcsolatban:

a) Segíti a testületi munkával összefüggő tevékenységét.

b) Az önkormányzati és államigazgatási döntéseket előkészti és szervezi, ellenőrzi azok végrehajtását.

11.13. Részt vesz az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felügyeleti, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában.

11.14. Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatkörökben:

a) Gondoskodik a hivatal belső gazdálkodásának megszervezéséről, beleértve a létszám és bérgazdálkodást, valamint az intézményi pénzellátást.

b) Összehangolja az intézményi tervezést, beszámoltatást, s ellenőrzi az intézményi gazdálkodást.

c) Irányítja az intézmények számviteli munkáját.

d) Közreműködik a költségvetés tervezésében.

e) Előkészíti, illetve bonyolítja a beruházási, felújítási feladatokat és segíti az intézmények ez irányú munkáját.

f) Ellátja az önkormányzatok ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával összefüggő közgazdasági, pénzügyi és jogi feladatokat.

g) Közreműködik az önkormányzati vállalkozások szervezésében.

h) Közreműködik a pályázatok előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében és elszámolásában.

11.15. Kapcsolatot tart más államigazgatási és önkormányzati hivatali szervekkel.

11.16. Közreműködik az országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és Európa Parlamenti képviselői választások, népszavazások lebonyolításában.

11.17. Biztosítja a Közös Hivatal működésének technikai feltételeit, s ellátja az ügyirat kezelési tevékenységet.

11.18. Védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában való közreműködés.

11.19. Eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és végrehajtási rendeleteiben előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről külön szabályzat rendelkezik.

11.20. A Közös Hivatal részletes feladatait a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje tartalmazza.

12. A Közös Hivatal államigazgatási feladatai

12.1. A hivatal köteles a képviselő-testületi, a polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit az államigazgatási eljárás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni.

12.2. Végzi mindazok a döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat, amelyeket a Mötv, az 1991. évi XX. törvény (hatásköri törvény), illetve az utóbbi által kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályok, amelyek a helyi önkormányzatok és szervei részére feladat – és hatásköröket állapítanak meg.

 

III. A Közös Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos előírások, a Közös Önkormányzati Hivatal feladat ellátást szolgáló vagyon

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV- törvényben (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadási és bevételi előirányzatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzésének, továbbá a kiadás teljesítésének az igazolása, az érvényesítés, az utalványozás rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

2. A Közös Hivatal gondoskodik Lébény Város Önkormányzat, Mecsér Község Önkormányzat, a Lébényi Német Önkormányzat, a Lébényi Óvodafenntartó Társulás és a Lébényi Óvoda- Egységes Óvoda Bölcsőde bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

3. A Közös Hivatal az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei – beleértve a Közös Hivatalt is – költségvetésére adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére.

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint az önkormányzati társulás, a Lébényi Német Önkormányzat gazdálkodásáról féléves és éves költségvetési beszámolót kell készíteni, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal. A központilag előírt nyomtatványokon túl, a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, számszaki és szöveges beszámolók további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Közös Hivatal megküldi az intézmény részére.

5. Féléves költségvetési beszámoló:

a) A költségvetési év első félévéről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót kell készíteni legkésőbb július 31-ig.

b) A féléves költségvetési beszámoló a pénzforgalmi jelentést és a pénzforgalom egyeztetést tartalmazza.

6. Éves költségvetési beszámoló:

a) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a következő költségvetési év február 28-áig éves beszámolót kell készíteni. Az Áht. 89. §. (1)-(2) bekezdése alapján elkészített zárszámadásról az képviselő-testület rendeletet alkot, amelyet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig (április 30-ig) kell a polgármesternek a képviselő-testület elé terjeszteni.

b) Az éves költségvetési beszámoló részei az Áht. 28. §, 91. §, az Ávr. 24. §, 162 §. és a Stabilitási törvény 3. §-a alapján kell elkészíteni, mely tartalmazza többek között a:

- könyvviteli mérleget,

- pénzforgalmi jelentést,

- pénzmaradvány-kimutatást,

- kiegészítő mellékleteket.

7. A költségvetési szerv féléves és éves beszámolóját a szerv vezetőjének és a beszámoló elkészítéséért felelős személynek kell aláírni, az önkormányzat beszámolóját a polgármesternek és a jegyzőnek, valamint az elkészítéséért felelős személynek kell aláírni. A Közös Hivatal beszámolóját a jegyző és a pénzügyi ügyintéző írja alá. A beszámolókon fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelős személynek a regisztrációs számát is. A beszámolókat az önkormányzatnak az Áht-ben és az Ávr.-ben meghatározott határidőben kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

8. A Közös Önkormányzati Hivatal feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

Alapításkor a Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátását szolgáló vagyon az alapító önkormányzatok tulajdona. A Közös Önkormányzati Hivatal a működése során keletkezett vagyonnal a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. Gazdálkodása során figyelembe kell venni a költségvetési rendelet, az önkormányzati vagyonrendelet és egyéb belső szabályozások előírásait.

IV. A belső ellenőrzés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal az alábbiak szerint rendelkezik a belső ellenőrzési kötelezettségről, a belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásának, feladatának meghatározásáról.

1. A belső ellenőrzési kötelezettség

A Közös Önkormányzati Hivatal köteles megszervezni és gondoskodni – a vonatkozó jogszabályok, valamint az elkészített Belső Ellenőrzési Kézikönyv által meghatározott előírások szerinti – belső ellenőrzésről.

A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az államháztartási törvényben meghatározottak szerint – a jegyző köteles gondoskodni.

2. A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy jogállása:

A Közös Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzési tevékenységet független belső ellenőri feladatokat ellátó, szakértő bevonásával látja el.

A belső ellenőrzést végző személy:

- a tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi,

- a jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.

A jegyző köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása a kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,

e) az a)-d) pontokon kívüli más tevékenységbe történő bevonás tilalma - kivéve a tanácsadást.

A belső ellenőrzést végző személy feladatainak maradéktalan ellátása érdekében:

- az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet,

- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai rendszerhez,

- kérésére az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban, vagy írásban információt szolgáltatni.

A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, vagy szervezeti egységnél:

- minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt kérhet, valamint indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett - átvételi elismervény ellenében - átvenni, továbbá

- személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával.

3. Az ellátandó feladatok

3.1. A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések

A belső ellenőrzési tevékenység során:

- szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszerellenőrzéseket,

- teljesítmény-ellenőrzéseket, továbbá

- informatikai rendszerellenőrzéseket

kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat, az európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani.

3.2. A belső ellenőrzést végző személy munkavégzésének keretei

A belső ellenőrzést végző személy munkáját:

- a vonatkozó jogszabályok,

- a miniszter által közzétett módszertani útmutatók,

- a nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, valamint

- a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.

 

V. A KÖZÖS HIVATAL KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, KÖZREMŰKÖDÉS A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS SZERVEZÉSÉBEN

1. A belső kapcsolattartás

A hivatalon belüli kapcsolattartás legfőbb formái:

a) az értekezlet,

b) a közvetlen utasítás,

c) a beszámoltatás, ellenőrzés.

1.1. Közvetlen utasítás

A hivatalon belüli kapcsolattartás egyik gyakori módja a közvetlen utasítás. Az utasítás mindig a felettes adja, amely:

- kiterjedhet egy dolgozóra, egy csoportra, a hivatal valamennyi dolgozójára,

- lehet alkalomszerű, illetve meghatározott időszakra, vagy tevékenységre szóló,

- történhet szóban és írásban.

1.2. Beszámoltatás, ellenőrzés

A hivatalon belüli kapcsolattartás során, a megfelelő működés érdekében szükség van a beszámoltatásra, illetve az ellenőrzése. A beszámoltatás jellemzően valamely közvetlen utasításban foglaltak betartására, végrehajtására irányul, a beszámoltatást az végzi, aki a közvetlen utasítást adta, vagy arra a közvetlen utasítást adó felhatalmazta. A beszámoltatás történhet szóban és írásban.

2. A Közös Önkormányzati Hivatal külső kapcsolatai

2.1. A Közös Önkormányzati Hivatalnak szoros kapcsolatban kell állnia:

- a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármestereivel, az alpolgármesterekkel,

- a képviselőkkel és

- a bizottsági tagokkal.

A jegyző feladata, hogy az előbbiek munkájának segítésére folyamatos vagy alkalmi jelleggel köztisztviselőket jelöljön ki

3. A Közös Hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról, a lakossági érdeklődésre számot tartó önkormányzati eseményekről, történésekről a folyamatos lakossági tájékoztatás szervezése.

4. A közös önkormányzati hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

5. A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

6. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata. A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról a kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak előírásai szerint.

7. A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű információk közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel, az ezen felül biztosított további közzétételi helyekről (honlap, helyi sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák stb.) az egyes önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak előírásai szerint.

 

VI.

Vegyes és záró rendelkezések

1. A kötelező szabályozások: A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervként való működéséből fakadó - a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott - belső szabályozások elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért.

2. A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működés szabályzata önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával 2014. december 1. napján lép hatályba. Egyúttal a Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által a 48/2013.(III.28) határozattal és a Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2013.(IV.24.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Lébény, 2014. november 28.

                                                                                 

Kovács Gábor

polgármester

Lébény Város Önkormányzata

Csaplár Zoltán

polgármester

Mecsér Község Önkormányzata

dr. Tóth Tünde

jegyző

Lébényi közös Önkormányzati Hivatal

 

Záradék:

Jóváhagyta

- Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2014. (XI.27.) határozatával.

- Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2014.(XI.25.) határozatával.

 

 

A Közös Hivatal SZMSZ függelékei:

1. sz. melléklet: A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata

2. sz. melléklet: az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése.

3. sz. melléklet: Kiadmányozás rendje

4. sz. melléklet: A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája

5. sz. melléklet: A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. sz. melléklet

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:

1.         A költségvetési szerv neve: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

2.         Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 47.

3.         Telephelye: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltsége

9176 Mecsér, Fő utca 1.

4.         A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

5.         A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lébény és Mecsér települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Mecsér településen a közös önkormányzati hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére.

6.         Államháztartási szakágazati besorolása:

841105            Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

7.         Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

841114            Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115            Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117            Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118            Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126            Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841173            Statisztikai tevékenység

841133            Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

882111            Aktív korúak ellátása

882113            Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882119            Óvodáztatási támogatás

Technikai szakfeladatok:

841901            Önkormányzatok és társulások elszámolásai

841906            Finanszírozási műveletek

841907            Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel

8.         A közös önkormányzati hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.         Illetékessége, működési köre: Lébény Nagyközség közigazgatási területe, Mecsér község közigazgatási területe

Feladatok: alapjogszabály az Alaptörvény és a Mötv.

a) a helyi adóval összefüggő igazgatási ügyek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

b) az anyakönyvi és állampolgársági ügyek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet alapján

c) hagyatéki eljárás a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján

d) az ipar- és kereskedelmi igazgatási ügyek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

e) a birtokvédelmi ügyek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján

f) az állattartási, állatvédelmi ügyek (a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján

g) az óvodáztatási támogatás

h) a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi ügyek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján

i) A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, a települési polgári védelmi feladatok a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján

j) A szociális ügyek közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:a nem alanyi jogon járó szociális ellátások (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési segély, a méltányossági közgyógyellátás)

k) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörök, feladatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján

l) Az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatok Mötv alapján.

10.       Az irányító szerv neve, székhelye:     Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

11.       Az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:

Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9176 Mecsér, Fő utca 1.

12.       Az alapító szervek neve és székhelye:

Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Fő utca 1.

13.       Jogelődje: Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 9155 Lébény, Fő út 47.

14.       Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

15.       Vezetőjének megbízási rendje:

Az alapító önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. § (1) bekezdésében megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A kinevezési okiratot a székhely önkormányzat polgármestere írja alá. A kinevezés határozatlan időre szól.

16.       Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

            Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati tisztviselői jogviszony, amelyre Kttv. rendelkezései az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. A prémium évek programban résztvevő foglalkoztatottakra a prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

17.       Feladatai ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll:

A költségvetési szerv saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai ellátásához rendelkezésére áll a:

Lébény, Fő út 47. szám alatti irodaépület,

Mecsér, Fő utca 1. szám alatti épület

Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a közfeladat ellátáshoz szükséges egyéb eszközökkel felszerelt, amelyeket leltár szerint tart nyilván.

18.       A vagyon feletti rendelkezés joga:

A költségvetési szerv a használatába adott ingatlan és ingó vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a helyi önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint gazdálkodik.

Lébény, 2013. január 25.

 

Záradék:

Jelen alapító okirat 2013. február 1-jén lép hatályba.

Az alapító okiratot Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2013.(I.24.) számú határozatával, Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2013.(I.24.) számú határozatával fogadta el.

 

 

            Kovács Gábor s.k.                                                     Csaplár Zoltán s.k.

            Lébény Nagyközség polgármestere               Mecsér Község Polgármestere

 

Lébény, 2013. január 25.

            .                                                                                 dr. Tóth Tünde s.k.

                                                                                                   jegyző

 

 

 

 

 


 

2. számú melléklet

Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése

Szervezet

Cofog

Szakfeladat

Megnevezés

000

011130

999000

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

000

011220

999000

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

 

013320

960302

Köztemető-fenntartás és -működtetés

 

013350

680001  680002

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

002

016010

999000

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

003

016020

999000

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

000

018010

999000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

005

032020

999000

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

006

041231

999000

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

007

041232

999000

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

008

041233

999000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

 

042180

750000

Állat-egészségügy

009

045120

999000

Út, autópálya építése

010

045160

999000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

 

047410

 

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

011

064010

999000

Közvilágítás

 

066010

813000

Zöldterület-kezelés

012

066020

999000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

013

072111

999000

Háziorvosi alapellátás

 

072311

862301

Fogorvosi alapellátás

014

074031

999000

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

015

074032

999000

Ifjúság-egészségügyi gondozás

016

074054

999000

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

 

081030

931102

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

 

081071

552001

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

017

082044

999000

Könyvtári szolgáltatások

018

084031

999000

Civil szervezetek működési támogatása

 

082091

910501

Közművelődés (Faluház, Ifjúsági klub)

 

086020

910502

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

001

091220

999000

Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

004

092120

999000

Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

 

096020

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

019

101150

999000

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

 

102030

881011

Idősek, demens betegek nappali ellátása

020

104051

999000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

021

107060

999000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

 

900020

 

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3. számú melléklet

 

KIADMÁNYOZÁSI JOG SZABÁLYOZÁSA

 

A kiadmányozási jog egy adott ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást, valamint a külső szervek felé történő levelezésekben a szervezet képviseletére ad jogot. A kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűségi követelmények mellett biztosítsa a gyors ügyintézést.

Mindezeket figyelembe véve Lébény Város Polgármestere, Mecsér Község Polgármestere és a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a hatáskörükbe tartozó kiadmányozás rendjét a következők szerint szabályozzák.

1)         A jegyzőt megillető kiadmányozási jogkör gyakorlásának szabályozása:

a)         A jegyző jogosult kiadmányozni:

•          a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott leveleket, felterjesztéseket, tájékoztatókat és jelentéseket,

•          a Hivatal tevékenységére vonatkozó jelentéseket, beszámolókat,

•          a jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati tárgykörben keletkezett ügyiratokat,

•          a jogszabálysértésekre vonatkozó indítványok tárgyában történő levelezéseket,

•          a törvényességi ellenőrzési munkatervet, az ellenőrzési programokat, az ellenőrzést ellátók megbízóleveleit,

•          a központilag szervezett hatósági ellenőrzések alapján, szükség esetén hozott határozatokat,

•          a saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre adott válaszokat,

•          az országgyűlési képviselőnek, a települési képviselőknek a Hivatal működésével kapcsolatban írt leveleket,

•          a Testület részére készített hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, beszámolókat,

•          a jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyeket,

•          az I. fokú hatósági határozatok ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését a kormányhivatalhoz

•          a Hivatal képviseletére adott meghatalmazásokat,

•          az Önkormányzat rendeleteit, a Képviselő-testület jegyzőkönyvét a polgármesterrel együttesen jogosult kiadmányozni.

 

b)        Az adóügyi ügyintéző jogosult kiadmányozni:

•          a gépjárműadót megállapító és módosító határozatokat,

•          a helyi adó fizetési kötelezettséget megállapító és módosító határozatokat,

•          az adószámla egyenlegközlőket.

A kiadmányozott iratra ez esetben rá kell vezetni, hogy: „dr. Tóth Tünde jegyző felhatalmazásával:” Az ügyintéző előgépelt saját neve és beosztása felett ír alá.

2)         A polgármestereket megillető kiadmányozási jogkör gyakorlásának szabályozása:

a)         A polgármester kiadmányozza az Önkormányzat nevében:

•          az alapító okiratokat,

•          a felhívásokat, közleményeket, meghívókat, a Képviselő-testületet érintő ügyekben a testületi beszámolókat, tájékoztatókat, megkereséseket,

•          hatóságokhoz, más szervezetekhez az Önkormányzat nevében benyújtott pályázatokat, kérelmeket,

•          a külföldre önkormányzati témában küldendő leveleket,

•          a polgármestereknek, intézmény vezetőjének szóló megkereséseket és válaszleveleket, egyéb, az önkormányzat nevében írt vagy az önkormányzatnak, polgármesternek címzett levelekre küldött válaszleveket,

•          az önkormányzattal közalkalmazotti és munkaviszonyban (a közcélú és közhasznú foglalkoztatást is beleértve) állók jogviszonyával kapcsolatos iratokat,

•          a magánjogi megállapodásokat, szerződéseket (adásvétel, bérlet, haszonbérlet, társasági szerződés stb.),

•          az önkormányzat nevében induló perben keresetlevelet, önkormányzati perekben az eljáró jogi képviselő meghatalmazását,

•          az önkormányzat nevében adott egyéb meghatalmazásokat,

•          az önkormányzatot érintő sajtónyilatkozatokat, közleményeket,

•          az önkormányzat jelképei, használata tárgyában kiadott engedélyeket.

b)        A polgármester kiadmányozza a saját nevében:

•          a törvény által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és hatósági jogkörben keletkezett ügyiratokat,

•          polgármesteri rendelkezéseket, utasításokat, belső határozatokat,

•          honosítási, visszahonosítási esküokmányokat,

•          a választási bizottságok tagjainak esküokmányait,

•          a nevére érkezett kérelmekre, levelekre adott válaszokat,

•          a Hivatalt érintő polgármesteri utasításokat, körleveleket.

c)         A polgármester távollétében a jegyző jogosult kiadmányozni:

•          az állami és önkormányzati hatósági ügyben keletkezett iratokat, meghívókat, a képviselő-testületi döntésekről szóló tájékoztatókat, a közcélú, közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos iratokat.

d)        A polgármester távollétében az alpolgármester jogosult kiadmányozni a c) pontba nem tartozó egyéb iratokat.

e)         A kiadmányozott iratra a c) és d) pont esetében rá kell vezetni, hogy „Kovács Gábor polgármester felhatalmazásával, távollétében:”/Csaplár Zoltán polgármester felhatalmazásával, távollétében:” Az aláíró előgépelt saját neve és beosztása felett ír alá.

3)         Ügyintézőkre vonatkozó rendelkezések

a)         Valamennyi ügyintéző jogosult kiadmányozni az ügyviteli jellegű, érdemi döntést nem tartalmazó (iratbekérés, idézés, iratok továbbítása stb.) ügyiratokat, az áttétel és a szakhatósági megkereséséket kivéve.

b)         Az anyakönyvvezető önállóan gyakorolja a jogszabályokban részére megállapított hatáskört és kiadmányozási jogot.

4)         Az ügyintézés általános szabályai

a)         Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasításai szerint eljárni.

b)         Ha az ügyintéző az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet:

•          köteles azt felettesének szóban megindokolni;

•          ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra rávezetni.

c)         Az ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás végrehajtását. A szabályszerűen előterjesztett ellenvéleményért, az ügyintézőt semmilyen hátrány nem érheti.

d)        Az ügyintéző a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírt kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetői utasítások végrehajtását megtagadni.

e)         Az önkormányzat nevében kiadmányozott irat önkormányzati, a polgármesteri hatáskörben kiadmányozott irat polgármesteres, a jegyzői hatáskörben kiadmányozásra kerülő irat jegyzős fejléccel készül.

f)         A kiadmányozásra előkészített irat másodpéldányát az ügyintéző szignálja és keltezéssel látja el.

g)         Határidő túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az iraton vagy az előadói íven készült feljegyzésben kell számot adni, vezetőnek is láttamoznia kell.

Ez az utasítás 2014. december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. április 25-én kelt kiadmányozási szabályzata hatályát veszti.

 

Lébény, 2014. november 28.

 

 

Kovács Gábor

polgármester

Lébény Város Önkormányzata

Csaplár Zoltán

polgármester

Mecsér Község Önkormányzata

dr. Tóth Tünde

jegyző

Lébényi közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4. sz. melléklet

A LÉBÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA

 

Szövegdoboz: Lébény Város PolgármestereSzövegdoboz: Mecsér Község polgármestere                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.]

 

 

 
 

Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

5 sz. melléklet

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 4.§ a) pontja értelmében a közös önkormányzati hivatal alábbi munkakörökben foglalkoztatott köztisztviselői kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, a törvényben meghatározott gyakorisággal:

 

-        jegyző,

-        általános igazgatási ügyintéző,

-        szociális- gyermekvédelmi- anyakönyvi ügyintéző

-        pénzügyi gazdálkodási ügyintéző,

-        településüzemeltetési, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyintéző,

-        adóügyi ügyintéző. 

 

 

 

 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

Érvényes: 2014. december 1-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. §-a alapján Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok működésére, a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. február 1. hatállyal létrehozták a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalt.

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 42. §. (2) bekezdésében, 35. § (2) bekezdés a), b), és d) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 13. §-ában megfogalmazottak figyelembevételével a Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(I.24.) határozatával és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2013.(I.24.) határozatával jóváhagyott alapító okiratban foglaltak részletezésére a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A hivatal megnevezése, címadatai

1.1. A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezése, székhelye:

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 47.

Telephelye neve, címe:

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltsége

9176 Mecsér Fő utca 1.

1.2 A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalt az 1. számú melléklet szerinti alapító okirattal hozták létre.

1.3. Közös Hivatal illetékességi területe:

Lébény város és Mecsér község közigazgatási területe

2. A Közös Hivatal alapítása, jogállása, irányítása

2.1. Az alapításra vonatkozó adatok

Törzskönyvi azonosító száma: 810825

Az alapító okirat kelte: 2013. január 25.

Az alapítás időpontja: 2013. február 1.

2.2. Az irányító szerv neve, székhelye:

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

2.3. Az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 9176 Mecsér, Fő utca 1.

2.4. Az alapító szervek neve és székhelye:

Lébény Város Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Fő utca

2.5. A Közös Önkormányzati Hivatal Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének szerve az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására jött létre, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló jogi személy.

2.6. A hivatal irányítását az Mötv. 67. §. a) és b) pontja tekintetében a polgármesterek az alábbiak szerint látják el:

a) A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározzák a Közös Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

b) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújtanak be a képviselő-testületeknek a Közös Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének meghatározására,

c) Gyakorolják a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak, munka törvénykönyve szerinti egyéb foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében.

2.7. A polgármesterek munkáját az alpolgármesterek segítik, feladataikat a polgármester által meghatározottak szerint látják el. A polgármesterek helyettesítése az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint történik.

2.8. A Közös Hivatalt a jegyző vezeti.

2.9. A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Lébény Város polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt –Mecsér község polgármestere írásbeli véleményének kikérése mellett - és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2.10. A jegyző helyettesítése a kiadmányozás rendjében és a munkaköri leírásokban foglaltak szerint történik. A jegyző tartós akadályoztatása esetén- legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok ellátására Lébény Város polgármestere – Mecsér község polgármestere írásbeli véleményének kikérésével –más település jegyzőjét bízza meg a jegyzői feladatok ellátásával.

2.11. A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt. A jegyző ellátja a képviselő-testületek, bizottságok, a települési képviselők és a német nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

Ebben a körben:

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) elkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket

c) ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat

d) tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok és a nemzetiségi testület ülésein

e) törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában

f) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt aláírja és 15 napon belül megküldi a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének

g) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületeket, a bizottságokat és a német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről,

h) évente egyszer beszámol a képviselő-testületek előtt a közös önkormányzati hivatal munkájáról és az ügyintézésről.

A jegyző államigazgatási és egyéb vezetői feladatai:

a) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket

b) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket

c) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben

d) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat

e) szervezi a jogi felvilágosító munkát

f) összehangolja a közös önkormányzati hivatal munkáját

g) képviseli a közös önkormányzati hivatalt.

h) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös hivatalnál a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők, ügykezelők, fizikai alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, illetve egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak tekintetében a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodást figyelembe véve az alábbiak szerint:

A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a kirendeltségen dolgozók kivételével - Lébény Város Polgármesterének egyetértése szükséges az általa meghatározott körben.

A kirendeltségen dolgozók kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Mecsér Község Polgármesterének egyetértése szükséges az általa meghatározott körben.

3. A Közös Hivatal alaptevékenysége

3.1. A közös hivatal alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lébény és Mecsér települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Mecsér településen a közös önkormányzati hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére.

3.2.      Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölését a jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

3.3. A Közös Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.4. Az alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

Alapjogszabály: az Alaptörvény és a Mötv.

a) a helyi adóval összefüggő igazgatási ügyek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

b) az anyakönyvi és állampolgársági ügyek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet alapján

c) hagyatéki eljárás a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján

d) az ipar- és kereskedelmi igazgatási ügyek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

e) a birtokvédelmi ügyek a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény alapján

f) az állattartási, állatvédelmi ügyek (a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján

g) az óvodáztatási támogatás

h) a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi ügyek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján

i) A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, a települési polgári védelmi feladatok a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján

j) A szociális ügyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján

k) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörök, feladatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján

l) Az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatok Mötv alapján.

3.5. A feladatok forrását a hatályos jogszabályok keretei között összeállított mindenkori éves költségvetés tartalmazza.

3.6. A hatáskört a jegyző gyakorolja, a kiadmányozás szabályait a jelen szabályzat 3. számú  mellékletében szabályozott kiadmányozás rendje tartalmazza.

3.7. A Közös Hivatal feladatrendszerének teljes körű nyilvántartásáért, naprakészségéért a jegyző felelős.

4. A hivatal jelzőszámai

4.1. Közös Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja:

a) Ágazat azonosító szám: 841105

b) Számlaszám: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzforgalmi bankszámla száma:11737076-15810829-00000000

c) A Közös Hivatal törzsszáma: 810825

d) Adóazonosító száma: 15810829-1-08

e) Statisztikai számjel: 15810829-8411-325-08

f) Társadalombiztosítási nyilvántartási Száma: 0000477117

 

II. A KÖZÖS HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE

1. A hivatal szervezeti tagozódása és jogállása

1.1. A Közös Hivatal belső szervezeti tagozódása:

A Közös Hivatal egységes önálló költségvetési szerv, szervezeti egységek kialakítása kis létszáma miatt, nem indokolt. A mecséri telephelyen, önálló szervezeti egységnek nem minősülő, kirendeltség működik.

1.2. A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerinti, 2014. évben 16.08 fő.

1.3.      A Hivatal feladatait az alábbi létszámmal látja el:

-           jegyző,

-           1 fő általános igazgatási ügyintéző

-           1 fő adminisztrátor- általános igazgatási ügyintéző,

-           1 fő szociális- gyermekvédelmi- anyakönyvi- ügyintéző

-           3 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző,

-           1 fő pénztáros- pénzügyi-humánpolitikai ügyintéző

-           1 fő településüzemeltetési, környezetvédelmi és hulladék-gazdálkodási ügyintéző,

-           1 fő adóügyi ügyintéző.

            Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám:

-           1 fő hivatalsegéd, takarító.

Mecséri kirendeltség

-          1 fő adminisztrátor- ügykezelő

-          1 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

1.4. A közös hivatal szervezeti ábráját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

1.5. A köztisztviselők az ügyintézés során a következő általános követelményeket kötelesek betartani:

a) az ügyintézés során minden esetben biztosítani kell a törvényesség betartását,

b) alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a bürokrácia mentesség, a határidők betartása,

c) a törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogokat és kötelességeket, az ügyfelek érdekében méltányosan kell eljárni,

d) elsődleges cél: az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása,

e) az ügyintézők kötelesek munkájuk során egymással hatékonyan együttműködni és az ügyfelek részére – jogaik biztosítása érdekében – a megfelelő felvilágosítást és tájékoztatást megadni,

f) a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll.

1.5. A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettséget befolyásolja.

2. Munkakörök

2.1. A Közös Hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét a jegyző készíti el és aktualizálja.

2.2. A munkakörök ellátására vonatkozó részletes előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melynek elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző felelős. A munkaköri leírásokban részletesen meg kell határozni az adott munkakör által ellátandó feladatokat. A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja.

2.3. A pénzügyi-gazdálkodási munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök:

a) gazdálkodási ügyintéző:

- a költségvetési tervezési feladatok és a költségvetési koncepció elkészítése,

- féléves beszámolási feladatok,

- a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatási feladatok,

- éves beszámolási feladatok,

- információszolgáltatás,

- az állami forrásokkal kapcsolatos feladatok,

- előirányzatokkal kapcsolatos feladatok,

- a folyamatos gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó feladatok,

- vagyonrendelettel kapcsolatos feladatok,

- leltározással kapcsolatos feladatok,

- selejtezéssel kapcsolatos feladatok,

- költségvetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatok,

- az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzé-, valamint hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

b) pénzügyi-számviteli ügyintéző:

- a kontírozási tevékenységet megelőző feladatok ellátása,

- főkönyvi számlakijelölés, kontírozás,

- az érvényesítés dokumentálása,

- a folyamatos feladatellátáshoz szükséges információk,

- főkönyvi könyvelési feladatok,

- analitikus könyvelési feladatok,

- fizetésiszámla-forgalommal kapcsolatos feladatok,

- utalásokkal kapcsolatos feladatok,

- finanszírozással kapcsolatos feladatok,

- számlázással kapcsolatos feladatok,

c) pénztáros:

- a pénztár- és pénzkezelés általános szabályai megtartásával kapcsolatos feladatok,

- a házi pénztárosi feladatok ellátása,

- pénztárzárlat, napi záró pénzkészlet,

- a készpénzszállítás,

- a készpénzkezeléssel kapcsolatos speciális feladatok,

- a pénztárkezelés során a bizonylatokkal kapcsolatos feladatok,

- az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása,

- a letétek és az értékpapírok kezelése, nyilvántartása,

- az ellátmányokkal kapcsolatos tevékenység,

- kerekítéssel kapcsolatos feladatok,

d) humánpolitikai ügyintéző:

- a közös hivatal és az önkormányzatok alkalmazásában álló munkavállalók köztisztviselői, közalkalmazotti és munkaviszonyával, a közhasznú és közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok

- a köztisztviselői vagyonnyilatkozat kezelése

- a humánpolitikai területhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, statisztikai jelentések, adatszolgáltatások készítése.

- a személyi anyagok kezelése. 

 

2.4. Az adóügyi munkakörhöz tartozó feladat és hatáskörök:

Adóügyi ügyintéző

- helyi adórendeletek érvényesüléséről szóló tájékoztatás,

- adó-nyilvántartási feladatok,

- adóbehajtási feladatok,

- adó-megállapítási tevékenység,

- adóellenőrzés,

- az adókkal kapcsolatos tájékoztatás,

- az adók módjára kezelendő tartozások, díjak kezelése

2.5. A szociális- anyakönyvi munkakörhöz tartozó feladat és hatáskörök

a) Szociális ügyintéző:

- az önkormányzati rendelettel és szabályozásokkal,

- a szociális eljárás során ellátandó általános feladatokkal,

- a pénzbeli szociális ellátásokkal,

- a természetben nyújtott szociális ellátásokkal,

- a szociális alap- és szakellátásokkal,

- a nyilvántartás vezetési- és információs feladatokkal,

- hagyatéki, póthagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok

b) Gyermekvédelmi ügyintéző:

- a központi gyámügyi- és gyermekvédelmi jogszabályok érvényre juttatása,

- a helyi gyermekvédelmi rendelet hatályosulásának elősegítése, javaslatok kidolgozása a hatékonyabb, eredményesebb helyi gyermekvédelmi ellátásért,

- a gyámügyi- és gyermekvédelmi tárgyú döntések előkészítése, közreműködés a végrehajtásban,

- a gyermekvédelmi ellátással kapcsolatban vezetendő analitikus nyilvántartások vezetése, rendszeres karbantartása,

- tájékozódás a gyermekvédelmi intézmények tevékenységéről.

 c) Anyakönyvi ügyintéző:

- az állampolgársági ügyekkel,

- az általános anyakönyvvezetői feladatokkal,

- a házasságkötéssel kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatokkal,

- a névviseléssel, a névmódosítással, a névváltoztatással,

- az általános anyakönyv vezetési feladatokkal,

- az anyakönyvezetést követő és egyéb eljárásokkal,

- az anyakönyvek vezetésévével,

- az adatszolgáltatással,

kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

2.6. Az adminisztrátori munkakörhöz kapcsolódó feladat és hatáskörök:

Adminisztrátor:

- a közös önkormányzati hivatal munkájával kapcsolatos ügykezelői feladatok

- ügyfélszolgálati teendőket.

- önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

- a polgármester és a jegyző munkájával kapcsolatos ügykezelői, titkársági, valamint tevékenységükhöz kapcsolódó protokolláris feladatokat.

- a képviselő-testület bizottságainak adminisztrációja.

2.7. Az általános igazgatási előadói munkakörhöz kapcsolódó feladat és hatáskörök:

- a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvvezetésével, valamint a képviselő-testület döntéseinek dokumentálásával kapcsolatos feladatok

a Nemzeti Jogszabálytár kezelésével kapcsolatos feladatok

- a polgármesteri, képviselői és köztisztviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok

- a képviselő-testület bizottságainak adminisztrációja.

- a népesség nyilvántartással kapcsolatos

- az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett adatszolgáltatási

- talált dolgokkal kapcsolatos

- a termőföld értékesítésekkel kapcsolatos kifüggesztési és egyéb hirdetmények közzétételével

- a választással, népszavazással kapcsolatos feladat és hatáskörök.

- az üzletekkel, telephelyekkel kapcsolatos engedélyezés és nyilvántartás,

- szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok,

- zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos feladatok,

2.8. A településüzemeltetési, környezetvédelmi és hulladék-gazdálkodási ügyintézői munkakörhöz kapcsolódó feladat és hatáskörök:

- parlagfű-mentesítési feladatok,

- állatvédelmi- és környezetvédelmi feladatok,

- polgárvédelmi, katasztrófavédelmi ügyek, helyi vízkár- elhárítási feladatok,

- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok

- közterület- használat, engedélyezésével és a behajtási engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok,

- a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.

- leltározás és selejtezés előkészítése és levezetése

2.9. A munkakörhöz kapcsolódó felelősség

Adott munkakört betöltő dolgozó felelős a munkakörhöz meghatározott feladat- és hatáskörök szabályszerű, jogszerű ellátásáért.

A munkakörhöz kapcsolódó speciális felelősségi szabályokat, mint például kártérítési, teljes anyagi felelősségi szabályok, részben a munkaköri leírások, részben pedig a munkakör által ellátandó feladatot leíró belső szabályzatok tartalmazzák

A teljes anyagi felelősséggel járó tevékenységek esetén a dolgozó köteles írásbeli felelősségvállalási nyilatkozatot is tenni.

2.10. A hatáskör gyakorlási mód

Az egyes munkakör esetén az adott hatáskör gyakorlásának módját a jogszabályok, valamint a jegyző, és a polgármester kiadmányozási rendjére vonatkozó belső szabályozása határozza meg.

 

3. Ügyfélfogadás, munkaidő

3.1. A közös önkormányzati hivatalban a munkaidő beosztás az alábbiak szerint alakul: a heti 40 órás munkaidőt figyelembe véve a napi munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 órától – 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. Az ebédidő 30 perc, melyet 11.30 és 12.30 óra között (a kirendeltségen12 és 13 óra között) felváltva lehet igénybe venni.

3.2.      A közös önkormányzati hivatal általános ügyfélszolgálatot tart:

A székhelyen:

Hétfő:                         8.00 - 12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig

Kedd:             8.00 - 12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig

Szerda:                       ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:                  8.00 - 12.00 óráig és 12.30-18.00 óráig

Péntek:                       8.00 - 12.00 óráig.

A telephelyén:

Hétfő:                         8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Kedd:             8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Szerda:                       ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:                  8.00 - 12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig

Péntek:                       8.00 - 12.00 óráig.

3.3. A jegyző, vagy az általa megbízott személy minden héten két alkalommal, keddi és csütörtöki napokon, 8-10 óráig a mecséri kirendeltségen tart ügyfélfogadást.

3.4. Az országgyűlési képviselőket, a megyei közgyűlés tagjait, a helyi önkormányzati képviselőket, a központi államigazgatási szervek képviselőit ügyfélfogadási időn túl is, soron kívül kell fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást meg kell adni.

3.5. Meghatározott feladat ellátására, vagy meghatározott időszakra, a jegyző a hivatali munkarendtől eltérő munkarendet határozhat meg, illetve a dolgozó kérésére az általános munkarendtől eltérő munkabeosztást engedélyezhet.

3.6. A székhelyhivatalban, illetve a kirendeltségen jelenléti ívet kell vezetni. A munkaidő kezdetekor és befejezésekor a hivatal valamennyi dolgozója a jelenléti ívet kézjegyével tartozik ellátni, megjelölve az érkezés, ill. a távozás időpontját. A jelenléti ívbe kell bejegyezni a dolgozó szabadságnapjait, hivatalos kiküldetéseit, valamint a betegség miatti távollétet is. Betegség miatt a munkahelytől távolmaradó dolgozó betegségét haladéktalanul köteles telefonon, személyesen, illetve hozzátartozója útján bejelenteni.

3.7. Hivatali ügyben való távozást a dolgozó a jegyzőnek köteles bejelenteni, megjelölve a visszaérkezés várható időpontját. Magánügyben való távozást, indokolt esetében a jegyző engedélyez.

3.8. A köztisztviselő kiküldetése teljesítése a jegyző előzetes engedélye alapján történhet. A dolgozó kiküldetése során felmerülő költségek elszámolása utólag történik.

3.9. A köztisztviselő vezetékes és mobil telefonhasználatát külön szabályzat tartalmazza.

4. A képviselet rendje

4.1. A Közös Hivatal képviseletét a jegyző, akadályoztatása esetén az általa megbízott dolgozó látja el.

4.2. A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében

– a törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör,

– az átruházott hatáskör,

– a kiadmányozási jogkör

gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban.

4.3. A Közös Hivatal jogi képviseletet a jegyző, vagy az általa megbízott személy látja el. Az önkormányzatot, illetve szerveit érintő perben meghatalmazottként eljárhat a képviselőtestület tagja, a jegyző, a hivatal ügyintézője, illetve megbízott ügyvéd.

4.4. A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében köteles kapcsolatot tartani:

- az állami szervekkel, hatóságokkal,

- a megyei, valamint a környékbeli települések jegyzőivel,

- a település ellátását biztosító önkormányzati intézmények vezetőivel,

- a közszolgáltatásokban közreműködő egyéb szervekkel,

- az érintett településeken működő, az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyi társadalmi szervezetekkel, közösségekkel.

5. Közös Hivatali eljárások szabályozása és az ügyintézési határidők megállapításának rendje

5.1. A Közös Hivatali munkafolyamatok szabályozása, munkatechnológiák kidolgozása – az érintettek közreműködésével – a jegyző feladatköre.

5.2. A munkafolyamatok szabályozásának szükségességét jogszabály vagy a jegyző írja elő. A jegyző évente egyszer munkaértekezleten értékeli a közös hivatal munkáját, továbbá tájékoztatást ad a dolgozóknak a következő időszak feladatiról.

5.3. Az önkormányzati hatósági ügyintézési folyamatok szabályozása keretében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mindenkor hatályos törvény (Ket.) előírásaihoz képest rövidebb ügyintézési határidőt önkormányzati rendelet állapíthat meg.

6. Ügyiratkezelés szabályai

A közös önkormányzati hivatal iktatási és irattározási rendjét külön szabályzat tartalmazza.

7. Helyettesítés rendje

A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban a helyettesítés rendje az alábbiak szerint alakul:

7.1. A Polgármester helyettesítése

A polgármester helyettesítésére az érintett Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó.

7.2. Jegyző helyettesítése

A jegyző helyettesítése a kiadmányozás rendjében és a munkaköri leírásokban foglaltak szerint történik. A jegyző tartós akadályoztatása esetén- legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok ellátására a Lébény Város polgármestere – Mecsér község polgármestere írásbeli véleményének kikérésével –más település jegyzőjét bízza meg a jegyzői feladatok ellátásával.

7.3. A köztisztviselők helyettesítése a munkaköri leírásuk szerint történik.

7.4. A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban munkaviszonyban lévők helyettesítéséről a jegyző eseti megbízással gondoskodik.

8. Szabadság engedélyezése

Szabadság igénybevételét egy nappal az igénybevételt megelőzően be kell jelenteni a jegyzőnek. Külön indokolt esetben a szabadság soron kívül is engedélyezhető.

9. Munkaértekezlet

9.1. A közös önkormányzati hivatal irányítási feladatainak összehangolására a polgármesterek szükség szerint munkaértekezletet hívhatnak össze.

9.2. Szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal hivatali munkaértekezletet kell tartani. Munkaértekezleten átfogóan, értékelni kell a hivatal tevékenységét, meg kell határozni a következő időszak fontosabb feladatait, tennivalóit. A munkaértekezletre a polgármestereket meg kell hívni.

10.A Közös Hivatal bélyegzői

10.1. A hivatal kör alakú bélyegző: közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható:

a) Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Lébény, Fő út 47. Tel: 96/360-033, tel/fax: 360-038

b) Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltség Győr-Moson-Sopron Megye

c) Lébény Város Jegyzője Győr-Moson-Sopron Megye

10.2. Anyakönyvi iratokon kör alakú, a Magyar Köztársaság címerével ellátott következő szövegű bélyegzőket kell használni:

a) Anyakönyvvezető Lébény

b) Anyakönyvvezető Mecsér

10.3. Téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) következő felirattal:

a) Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Lébény, Fő út 47. Tel: 96/360-033, tel/fax: 360-038

10.4. A hivatali bélyegző arra szolgál, hogy az iratok valódiságát, hivatalos voltát tanúsítsa. Egyszerű iratokon (pl.: belső levelezés) nem alkalmazható hivatalos pecsét a polgármesteri, jegyzői rendelkezéseket, utasításokat kivéve.

10.5. A hivatali bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

10.6. A bélyegző-nyilvántartás vezetése a Közös Hivatal pénztárosának a feladata, aki évente köteles a használatra kiadott bélyegzők meglétét ellenőrizni. A pénztáros a használatra történő átadás során a bélyegzőlenyomat mellett az átvevővel az alábbi szövegű nyilatkozatot íratja alá: „Alulírott a mai napon az alábbi lenyomatú bélyegzőt használatra és megőrzésére átvettem. Gondoskodom arról, hogy a bélyegző illetéktelen kezébe ne kerüljön. A bélyegzőt csak a hivatal céljaira, rendeltetésének megfelelően használom.”

10.7. A bélyegző kezelője, használója anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos őrzéséért. Ezért a bélyegzőt: köteles elzárva tartani és csak a hivatal munkájával kapcsolatban használhatja. Amennyiben azt elvesztette (vagy az valamilyen oknál fogva eltűnt), köteles a jegyzőnek írásban jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a bélyegző kezelőjének felelősségét megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá a bélyegző megsemmisítési eljárást lefolytatni.

10.8. Az elhasználódott, megrongálódott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt a pénztárosnak vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről. A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

10.9. A bélyegző kezelője, használója, közszolgálati jogviszonyának megszűnésekor köteles a bélyegzőt a pénztárosnak visszaadni. A bélyegző visszaadását az átadás-átvételi nyilatkozat igazolja.

10.10. A használat rendje:

Lébény Város Jegyzője feliratú körbélyegző használatára a jegyző jogosult, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben.

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal feliratú körbélyegzőt a saját feladatkörében kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadványokon lehet használni.

Lébény Város Anyakönyvvezetője feliratú bélyegzőt az anyakönyvvezető az anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó ügyek kiadmányozásakor használhatja.

11. A Közös Hivatal önkormányzati feladatai

11.1. A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét az alapító okirat határozza meg.

11.2. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, melyet a székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. Amennyiben a fenntartási és működési költségekhez szükséges hozzájárulás, azt a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodása tartalmazza.

11.3. Lébény Város és Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testületei külön-külön tartott ülésen döntenek:

a) a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló megállapodás elfogadásáról, és módosításáról;

b) a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

11.4. A közös önkormányzati hivatal költségvetését és zárszámadását a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.

11.5. Lébény Város Önkormányzatának költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a közös hivatal székhelyén készítik el az Áht és más jogszabályokban foglaltak szerint.

11.6. Mecsér Község Önkormányzatának költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a Mecséri Kirendeltségen készítik el az Áht és más jogszabályokban foglaltak szerint.

11.7. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselői beosztások névsorát az 1. függelék tartalmazza.

11.8. Közös Hivatal a képviselő-testületek működésével kapcsolatban:

a) A testületi előterjesztések, határozattervezetek és önkormányzati rendelettervezetek elkészítése, illetve azok törvényességének vizsgálata.

b) Nyilvántartja a képviselő-testületek rendeleteit, határozatait.

c) Végrehajtja a képviselő-testületek rendeleteit, határozatait.

d) Részt vesz az önkormányzati képviselők interpellációinak (kérdéseinek) kivizsgálásában azokra, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti válaszadásban.

e) Biztosítja az önkormányzati képviselők számára a munkájukhoz szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést.

f)Az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére az Mötv-ben foglalt határidőn belül érdemi választ ad.

g) Ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

h) Ellátja a képviselő-testületek és a tisztségviselők kapcsolatrendszerének működését elősegítő feladatokat (sajtó, nemzetközi kapcsolatok stb.).

10.9. A Közös Hivatal képviselő-testületek bizottságainak működésével kapcsolatban:

a) A testületi előterjesztésekkel kapcsolatban kikéri az SZMSZ-ben és az üléstervben meghatározott képviselő-testületek illetékes bizottságainak véleményét.

b) Elősegíti a bizottságok működését, biztosítja a működéshez kapcsolódó ügy-viteli igények kielégítését.

c) Megszervezi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók szakmai előkészítését.

d) Szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat.

e) Szervezi a bizottsági döntések végrehajtását.

11.10. Megállapodás alapján segíti a székhelytelepülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat működését, ellátja a képviselő-testület gazdálkodási és ügyviteli teendőit. A közös hivatal köztisztviselőinek kötelessége a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást megadni.

11.11. Az önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében:

a) Elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását.

b) Közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében.

11.12. A tisztségviselők munkájával kapcsolatban:

a) Segíti a testületi munkával összefüggő tevékenységét.

b) Az önkormányzati és államigazgatási döntéseket előkészti és szervezi, ellenőrzi azok végrehajtását.

11.13. Részt vesz az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felügyeleti, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában.

11.14. Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatkörökben:

a) Gondoskodik a hivatal belső gazdálkodásának megszervezéséről, beleértve a létszám és bérgazdálkodást, valamint az intézményi pénzellátást.

b) Összehangolja az intézményi tervezést, beszámoltatást, s ellenőrzi az intézményi gazdálkodást.

c) Irányítja az intézmények számviteli munkáját.

d) Közreműködik a költségvetés tervezésében.

e) Előkészíti, illetve bonyolítja a beruházási, felújítási feladatokat és segíti az intézmények ez irányú munkáját.

f) Ellátja az önkormányzatok ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával összefüggő közgazdasági, pénzügyi és jogi feladatokat.

g) Közreműködik az önkormányzati vállalkozások szervezésében.

h) Közreműködik a pályázatok előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében és elszámolásában.

11.15. Kapcsolatot tart más államigazgatási és önkormányzati hivatali szervekkel.

11.16. Közreműködik az országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és Európa Parlamenti képviselői választások, népszavazások lebonyolításában.

11.17. Biztosítja a Közös Hivatal működésének technikai feltételeit, s ellátja az ügyirat kezelési tevékenységet.

11.18. Védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában való közreműködés.

11.19. Eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és végrehajtási rendeleteiben előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről külön szabályzat rendelkezik.

11.20. A Közös Hivatal részletes feladatait a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje tartalmazza.

12. A Közös Hivatal államigazgatási feladatai

12.1. A hivatal köteles a képviselő-testületi, a polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit az államigazgatási eljárás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni.

12.2. Végzi mindazok a döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat, amelyeket a Mötv, az 1991. évi XX. törvény (hatásköri törvény), illetve az utóbbi által kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályok, amelyek a helyi önkormányzatok és szervei részére feladat – és hatásköröket állapítanak meg.

 

III. A Közös Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos előírások, a Közös Önkormányzati Hivatal feladat ellátást szolgáló vagyon

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV- törvényben (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadási és bevételi előirányzatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzésének, továbbá a kiadás teljesítésének az igazolása, az érvényesítés, az utalványozás rendjét a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

2. A Közös Hivatal gondoskodik Lébény Város Önkormányzat, Mecsér Község Önkormányzat, a Lébényi Német Önkormányzat, a Lébényi Óvodafenntartó Társulás és a Lébényi Óvoda- Egységes Óvoda Bölcsőde bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

3. A Közös Hivatal az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei – beleértve a Közös Hivatalt is – költségvetésére adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére.

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint az önkormányzati társulás, a Lébényi Német Önkormányzat gazdálkodásáról féléves és éves költségvetési beszámolót kell készíteni, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal. A központilag előírt nyomtatványokon túl, a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, számszaki és szöveges beszámolók további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Közös Hivatal megküldi az intézmény részére.

5. Féléves költségvetési beszámoló:

a) A költségvetési év első félévéről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót kell készíteni legkésőbb július 31-ig.

b) A féléves költségvetési beszámoló a pénzforgalmi jelentést és a pénzforgalom egyeztetést tartalmazza.

6. Éves költségvetési beszámoló:

a) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a következő költségvetési év február 28-áig éves beszámolót kell készíteni. Az Áht. 89. §. (1)-(2) bekezdése alapján elkészített zárszámadásról az képviselő-testület rendeletet alkot, amelyet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig (április 30-ig) kell a polgármesternek a képviselő-testület elé terjeszteni.

b) Az éves költségvetési beszámoló részei az Áht. 28. §, 91. §, az Ávr. 24. §, 162 §. és a Stabilitási törvény 3. §-a alapján kell elkészíteni, mely tartalmazza többek között a:

- könyvviteli mérleget,

- pénzforgalmi jelentést,

- pénzmaradvány-kimutatást,

- kiegészítő mellékleteket.

7. A költségvetési szerv féléves és éves beszámolóját a szerv vezetőjének és a beszámoló elkészítéséért felelős személynek kell aláírni, az önkormányzat beszámolóját a polgármesternek és a jegyzőnek, valamint az elkészítéséért felelős személynek kell aláírni. A Közös Hivatal beszámolóját a jegyző és a pénzügyi ügyintéző írja alá. A beszámolókon fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelős személynek a regisztrációs számát is. A beszámolókat az önkormányzatnak az Áht-ben és az Ávr.-ben meghatározott határidőben kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

8. A Közös Önkormányzati Hivatal feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

Alapításkor a Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátását szolgáló vagyon az alapító önkormányzatok tulajdona. A Közös Önkormányzati Hivatal a működése során keletkezett vagyonnal a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. Gazdálkodása során figyelembe kell venni a költségvetési rendelet, az önkormányzati vagyonrendelet és egyéb belső szabályozások előírásait.

IV. A belső ellenőrzés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal az alábbiak szerint rendelkezik a belső ellenőrzési kötelezettségről, a belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásának, feladatának meghatározásáról.

1. A belső ellenőrzési kötelezettség

A Közös Önkormányzati Hivatal köteles megszervezni és gondoskodni – a vonatkozó jogszabályok, valamint az elkészített Belső Ellenőrzési Kézikönyv által meghatározott előírások szerinti – belső ellenőrzésről.

A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az államháztartási törvényben meghatározottak szerint – a jegyző köteles gondoskodni.

2. A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy jogállása:

A Közös Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzési tevékenységet független belső ellenőri feladatokat ellátó, szakértő bevonásával látja el.

A belső ellenőrzést végző személy:

- a tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi,

- a jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi meg.

A jegyző köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása a kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,

e) az a)-d) pontokon kívüli más tevékenységbe történő bevonás tilalma - kivéve a tanácsadást.

A belső ellenőrzést végző személy feladatainak maradéktalan ellátása érdekében:

- az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet,

- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai rendszerhez,

- kérésére az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban, vagy írásban információt szolgáltatni.

A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, vagy szervezeti egységnél:

- minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt kérhet, valamint indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett - átvételi elismervény ellenében - átvenni, továbbá

- személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával.

3. Az ellátandó feladatok

3.1. A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések

A belső ellenőrzési tevékenység során:

- szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszerellenőrzéseket,

- teljesítmény-ellenőrzéseket, továbbá

- informatikai rendszerellenőrzéseket

kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat, az európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani.

3.2. A belső ellenőrzést végző személy munkavégzésének keretei

A belső ellenőrzést végző személy munkáját:

- a vonatkozó jogszabályok,

- a miniszter által közzétett módszertani útmutatók,

- a nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, valamint

- a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.

 

V. A KÖZÖS HIVATAL KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, KÖZREMŰKÖDÉS A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS SZERVEZÉSÉBEN

1. A belső kapcsolattartás

A hivatalon belüli kapcsolattartás legfőbb formái:

a) az értekezlet,

b) a közvetlen utasítás,

c) a beszámoltatás, ellenőrzés.

1.1. Közvetlen utasítás

A hivatalon belüli kapcsolattartás egyik gyakori módja a közvetlen utasítás. Az utasítás mindig a felettes adja, amely:

- kiterjedhet egy dolgozóra, egy csoportra, a hivatal valamennyi dolgozójára,

- lehet alkalomszerű, illetve meghatározott időszakra, vagy tevékenységre szóló,

- történhet szóban és írásban.

1.2. Beszámoltatás, ellenőrzés

A hivatalon belüli kapcsolattartás során, a megfelelő működés érdekében szükség van a beszámoltatásra, illetve az ellenőrzése. A beszámoltatás jellemzően valamely közvetlen utasításban foglaltak betartására, végrehajtására irányul, a beszámoltatást az végzi, aki a közvetlen utasítást adta, vagy arra a közvetlen utasítást adó felhatalmazta. A beszámoltatás történhet szóban és írásban.

2. A Közös Önkormányzati Hivatal külső kapcsolatai

2.1. A Közös Önkormányzati Hivatalnak szoros kapcsolatban kell állnia:

- a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármestereivel, az alpolgármesterekkel,

- a képviselőkkel és

- a bizottsági tagokkal.

A jegyző feladata, hogy az előbbiek munkájának segítésére folyamatos vagy alkalmi jelleggel köztisztviselőket jelöljön ki

3. A Közös Hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról, a lakossági érdeklődésre számot tartó önkormányzati eseményekről, történésekről a folyamatos lakossági tájékoztatás szervezése.

4. A közös önkormányzati hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

5. A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

6. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata. A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról a kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak előírásai szerint.

7. A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű információk közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel, az ezen felül biztosított további közzétételi helyekről (honlap, helyi sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák stb.) az egyes önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak előírásai szerint.

 

VI.

Vegyes és záró rendelkezések

1. A kötelező szabályozások: A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervként való működéséből fakadó - a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott - belső szabályozások elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért.

2. A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működés szabályzata önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával 2014. december 1. napján lép hatályba. Egyúttal a Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által a 48/2013.(III.28) határozattal és a Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2013.(IV.24.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Lébény, 2014. november 28.

                                                                                 

Kovács Gábor

polgármester

Lébény Város Önkormányzata

Csaplár Zoltán

polgármester

Mecsér Község Önkormányzata

dr. Tóth Tünde

jegyző

Lébényi közös Önkormányzati Hivatal

 

Záradék:

Jóváhagyta

- Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2014. (XI.27.) határozatával.

- Mecsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2014.(XI.25.) határozatával.

 

 

A Közös Hivatal SZMSZ függelékei:

1. sz. melléklet: A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata

2. sz. melléklet: az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése.

3. sz. melléklet: Kiadmányozás rendje

4. sz. melléklet: A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája

5. sz. melléklet: A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. sz. melléklet

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát egységes szerkezetben (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:

1.         A költségvetési szerv neve: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

2.         Székhelye: 9155 Lébény, Fő út 47.

3.         Telephelye: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecséri Kirendeltsége

9176 Mecsér, Fő utca 1.

4.         A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

5.         A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lébény és Mecsér települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

Mecsér településen a közös önkormányzati hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási és pénzügyi tevékenység végzésére.

6.         Államháztartási szakágazati besorolása:

841105            Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

7.         Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

841114            Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115            Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117            Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118            Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126            Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841173            Statisztikai tevékenység

841133            Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

882111            Aktív korúak ellátása

882113            Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882119            Óvodáztatási támogatás

Technikai szakfeladatok:

841901            Önkormányzatok és társulások elszámolásai

841906            Finanszírozási műveletek

841907            Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel

8.         A közös önkormányzati hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.         Illetékessége, működési köre: Lébény Nagyközség közigazgatási területe, Mecsér község közigazgatási területe

Feladatok: alapjogszabály az Alaptörvény és a Mötv.

a) a helyi adóval összefüggő igazgatási ügyek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

b) az anyakönyvi és állampolgársági ügyek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet alapján

c) hagyatéki eljárás a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján

d) az ipar- és kereskedelmi igazgatási ügyek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

e) a birtokvédelmi ügyek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján

f) az állattartási, állatvédelmi ügyek (a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján

g) az óvodáztatási támogatás

h) a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi ügyek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján

i) A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, a települési polgári védelmi feladatok a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján

j) A szociális ügyek közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:a nem alanyi jogon járó szociális ellátások (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési segély, a méltányossági közgyógyellátás)

k) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörök, feladatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján

l) Az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatok Mötv alapján.

10.       Az irányító szerv neve, székhelye:     Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

11.       Az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:

Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9176 Mecsér, Fő utca 1.

12.       Az alapító szervek neve és székhelye:

Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.

Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Fő utca 1.

13.       Jogelődje: Lébény Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 9155 Lébény, Fő út 47.

14.       Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

15.       Vezetőjének megbízási rendje:

Az alapító önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. § (1) bekezdésében megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A kinevezési okiratot a székhely önkormányzat polgármestere írja alá. A kinevezés határozatlan időre szól.

16.       Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

            Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati tisztviselői jogviszony, amelyre Kttv. rendelkezései az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. A prémium évek programban résztvevő foglalkoztatottakra a prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

17.       Feladatai ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll:

A költségvetési szerv saját tulajdonnal nem rendelkezik, feladatai ellátásához rendelkezésére áll a:

Lébény, Fő út 47. szám alatti irodaépület,

Mecsér, Fő utca 1. szám alatti épület

Mindegyik épület a szükséges berendezési, felszerelési tárgyakkal, a közfeladat ellátáshoz szükséges egyéb eszközökkel felszerelt, amelyeket leltár szerint tart nyilván.

18.       A vagyon feletti rendelkezés joga:

A költségvetési szerv a használatába adott ingatlan és ingó vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a helyi önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint gazdálkodik.

Lébény, 2013. január 25.

 

Záradék:

Jelen alapító okirat 2013. február 1-jén lép hatályba.

Az alapító okiratot Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2013.(I.24.) számú határozatával, Mecsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2013.(I.24.) számú határozatával fogadta el.

 

 

            Kovács Gábor s.k.                                                     Csaplár Zoltán s.k.

            Lébény Nagyközség polgármestere               Mecsér Község Polgármestere

 

Lébény, 2013. január 25.

            .                                                                                 dr. Tóth Tünde s.k.

                                                                                                   jegyző

 

 

 

 

 


 

2. számú melléklet

Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése

Szervezet

Cofog

Szakfeladat

Megnevezés

000

011130

999000

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

000

011220

999000

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

 

013320

960302

Köztemető-fenntartás és -működtetés

 

013350

680001  680002

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

002

016010

999000

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

003

016020

999000

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

000

018010

999000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

005

032020

999000

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

006

041231

999000

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

007

041232

999000

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

008

041233

999000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

 

042180

750000

Állat-egészségügy

009

045120

999000

Út, autópálya építése

010

045160

999000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

 

047410

 

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

011

064010

999000

Közvilágítás

 

066010

813000

Zöldterület-kezelés

012

066020

999000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

013

072111

999000

Háziorvosi alapellátás

 

072311

862301

Fogorvosi alapellátás

014

074031

999000

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

015

074032

999000

Ifjúság-egészségügyi gondozás

016

074054

999000

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

 

081030

931102

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

 

081071

552001

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

017

082044

999000

Könyvtári szolgáltatások

018

084031

999000

Civil szervezetek működési támogatása

 

082091

910501

Közművelődés (Faluház, Ifjúsági klub)

 

086020

910502

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

001

091220

999000

Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

004

092120

999000

Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

 

096020

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

019

101150

999000

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

 

102030

881011

Idősek, demens betegek nappali ellátása

020

104051

999000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

021

107060

999000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

 

900020

 

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3. számú melléklet

 

KIADMÁNYOZÁSI JOG SZABÁLYOZÁSA

 

A kiadmányozási jog egy adott ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást, valamint a külső szervek felé történő levelezésekben a szervezet képviseletére ad jogot. A kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűségi követelmények mellett biztosítsa a gyors ügyintézést.

Mindezeket figyelembe véve Lébény Város Polgármestere, Mecsér Község Polgármestere és a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a hatáskörükbe tartozó kiadmányozás rendjét a következők szerint szabályozzák.

1)         A jegyzőt megillető kiadmányozási jogkör gyakorlásának szabályozása:

a)         A jegyző jogosult kiadmányozni:

•          a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott leveleket, felterjesztéseket, tájékoztatókat és jelentéseket,

•          a Hivatal tevékenységére vonatkozó jelentéseket, beszámolókat,

•          a jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati tárgykörben keletkezett ügyiratokat,

•          a jogszabálysértésekre vonatkozó indítványok tárgyában történő levelezéseket,

•          a törvényességi ellenőrzési munkatervet, az ellenőrzési programokat, az ellenőrzést ellátók megbízóleveleit,

•          a központilag szervezett hatósági ellenőrzések alapján, szükség esetén hozott határozatokat,

•          a saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre adott válaszokat,

•          az országgyűlési képviselőnek, a települési képviselőknek a Hivatal működésével kapcsolatban írt leveleket,

•          a Testület részére készített hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, beszámolókat,

•          a jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyeket,

•          az I. fokú hatósági határozatok ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését a kormányhivatalhoz

•          a Hivatal képviseletére adott meghatalmazásokat,

•          az Önkormányzat rendeleteit, a Képviselő-testület jegyzőkönyvét a polgármesterrel együttesen jogosult kiadmányozni.

 

b)        Az adóügyi ügyintéző jogosult kiadmányozni:

•          a gépjárműadót megállapító és módosító határozatokat,

•          a helyi adó fizetési kötelezettséget megállapító és módosító határozatokat,

•          az adószámla egyenlegközlőket.

A kiadmányozott iratra ez esetben rá kell vezetni, hogy: „dr. Tóth Tünde jegyző felhatalmazásával:” Az ügyintéző előgépelt saját neve és beosztása felett ír alá.

2)         A polgármestereket megillető kiadmányozási jogkör gyakorlásának szabályozása:

a)         A polgármester kiadmányozza az Önkormányzat nevében:

•          az alapító okiratokat,

•          a felhívásokat, közleményeket, meghívókat, a Képviselő-testületet érintő ügyekben a testületi beszámolókat, tájékoztatókat, megkereséseket,

•          hatóságokhoz, más szervezetekhez az Önkormányzat nevében benyújtott pályázatokat, kérelmeket,

•          a külföldre önkormányzati témában küldendő leveleket,

•          a polgármestereknek, intézmény vezetőjének szóló megkereséseket és válaszleveleket, egyéb, az önkormányzat nevében írt vagy az önkormányzatnak, polgármesternek címzett levelekre küldött válaszleveket,

•          az önkormányzattal közalkalmazotti és munkaviszonyban (a közcélú és közhasznú foglalkoztatást is beleértve) állók jogviszonyával kapcsolatos iratokat,

•          a magánjogi megállapodásokat, szerződéseket (adásvétel, bérlet, haszonbérlet, társasági szerződés stb.),

•          az önkormányzat nevében induló perben keresetlevelet, önkormányzati perekben az eljáró jogi képviselő meghatalmazását,

•          az önkormányzat nevében adott egyéb meghatalmazásokat,

•          az önkormányzatot érintő sajtónyilatkozatokat, közleményeket,

•          az önkormányzat jelképei, használata tárgyában kiadott engedélyeket.

b)        A polgármester kiadmányozza a saját nevében:

•          a törvény által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és hatósági jogkörben keletkezett ügyiratokat,

•          polgármesteri rendelkezéseket, utasításokat, belső határozatokat,

•          honosítási, visszahonosítási esküokmányokat,

•          a választási bizottságok tagjainak esküokmányait,

•          a nevére érkezett kérelmekre, levelekre adott válaszokat,

•          a Hivatalt érintő polgármesteri utasításokat, körleveleket.

c)         A polgármester távollétében a jegyző jogosult kiadmányozni:

•          az állami és önkormányzati hatósági ügyben keletkezett iratokat, meghívókat, a képviselő-testületi döntésekről szóló tájékoztatókat, a közcélú, közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos iratokat.

d)        A polgármester távollétében az alpolgármester jogosult kiadmányozni a c) pontba nem tartozó egyéb iratokat.

e)         A kiadmányozott iratra a c) és d) pont esetében rá kell vezetni, hogy „Kovács Gábor polgármester felhatalmazásával, távollétében:”/Csaplár Zoltán polgármester felhatalmazásával, távollétében:” Az aláíró előgépelt saját neve és beosztása felett ír alá.

3)         Ügyintézőkre vonatkozó rendelkezések

a)         Valamennyi ügyintéző jogosult kiadmányozni az ügyviteli jellegű, érdemi döntést nem tartalmazó (iratbekérés, idézés, iratok továbbítása stb.) ügyiratokat, az áttétel és a szakhatósági megkereséséket kivéve.

b)         Az anyakönyvvezető önállóan gyakorolja a jogszabályokban részére megállapított hatáskört és kiadmányozási jogot.

4)         Az ügyintézés általános szabályai

a)         Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasításai szerint eljárni.

b)         Ha az ügyintéző az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet:

•          köteles azt felettesének szóban megindokolni;

•          ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra rávezetni.

c)         Az ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás végrehajtását. A szabályszerűen előterjesztett ellenvéleményért, az ügyintézőt semmilyen hátrány nem érheti.

d)        Az ügyintéző a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírt kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetői utasítások végrehajtását megtagadni.

e)         Az önkormányzat nevében kiadmányozott irat önkormányzati, a polgármesteri hatáskörben kiadmányozott irat polgármesteres, a jegyzői hatáskörben kiadmányozásra kerülő irat jegyzős fejléccel készül.

f)         A kiadmányozásra előkészített irat másodpéldányát az ügyintéző szignálja és keltezéssel látja el.

g)         Határidő túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az iraton vagy az előadói íven készült feljegyzésben kell számot adni, vezetőnek is láttamoznia kell.

Ez az utasítás 2014. december 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. április 25-én kelt kiadmányozási szabályzata hatályát veszti.

 

Lébény, 2014. november 28.

 

 

Kovács Gábor

polgármester

Lébény Város Önkormányzata

Csaplár Zoltán

polgármester

Mecsér Község Önkormányzata

dr. Tóth Tünde

jegyző

Lébényi közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4. sz. melléklet

A LÉBÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA

 

Szövegdoboz: Lébény Város PolgármestereSzövegdoboz: Mecsér Község polgármestere                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.]

 

 

 
 

Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5 sz. melléklet

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 4.§ a) pontja értelmében a közös önkormányzati hivatal alábbi munkakörökben foglalkoztatott köztisztviselői kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, a törvényben meghatározott gyakorisággal:

 

-        jegyző,

-        általános igazgatási ügyintéző,

-        szociális- gyermekvédelmi- anyakönyvi ügyintéző

-        pénzügyi gazdálkodási ügyintéző,

-        településüzemeltetési, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyintéző,

-        adóügyi ügyintéző. 

 

 

 

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Közérdekű információk